ΕΛΛΑΔΑ

Συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας: Πότε διακόπτονται χωρίς χρέωση, ποια τέλη προβλέπονται

Αλλάζει το τοπίο στις χρεώσεις ο νέος κανονισμός της ΕΕΤΤ

Στη διακοπή του συνόλου των υπηρεσιών πακέτου συμβολαίου χωρίς την καταβολή αποζημίωσης θα μπορεί να προχωρήσει ο συνδρομητής όταν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις ποιότητας ακόμα και σε μία από τις υπηρεσίες του πακέτου από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ο οποίος ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες.

Συγκεκριμένα με τον νέο κανονισμό «εάν ο συνδρομητής λαμβάνει δέσμη υπηρεσιών από έναν πάροχο και θέλει να καταγγείλει μία υπηρεσία της δέσμης πριν από τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας της σύμβασης, για λόγους αδυναμίας συμμόρφωσης με τη σύμβαση ή αδυναμίας παροχής της υπηρεσίας, τότε μπορεί να καταγγείλει αζημίως το σύνολο υπηρεσιών της δέσμης».

Στις αλλαγές που επέρχονται σε συμβόλαια, χρεώσεις και διακοπές περιλαμβάνεται και η απλοποίηση της διαδικασίας υπολογισμού του τέλους πρόωρης διακοπής, στην περίπτωση που ο συνδρομητής διακόψει τη σύμβασή του πριν την παρέλευση του ορισμένου χρόνου του συμβολαίου του μέσω του υπολογισμού του σε τιμές της πραγματικής και όχι ονομαστικής χρέωσης.

Επίσης διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η επιβολή τέλους αποσύνδεσης για συμβόλαια αορίστου χρόνου και για την καρτοκινητή τηλεφωνία.

Επιπροσθέτως ο συνδρομητής μπορεί να συμφωνήσει με τον πάροχο τη διακοπή της παροχής υπηρεσιών όταν η χρέωση φτάσει ένα προκαθορισμένο ανώτατο ποσό, το ύψος του οποίου μειώνεται στα 100 ευρώ από 150 που ίσχυε έως τώρα για μηνιαίους λογαριασμούς και στα 200 από 300 για διμηνιαίους.

Κινητή τηλεφωνία: Μειώνεται το ελάχιστο όριο

Πρακτικά μειώνεται το ελάχιστο όριο, που ο πάροχος υποχρεούται, κατόπιν εντολής του συνδρομητή, να διακόπτει την παροχή υπηρεσιών, όταν διαπιστώνει ότι η χρέωση του συνδρομητή υπερβεί το όριο αυτό. Το νέο όριο ορίζεται στα 100 ευρώ για μηνιαίο κύκλο τιμολόγησης και στα 200 ευρώ για διμηνιαίο κύκλο τιμολόγησης, από 150 ευρώ και 300 ευρώ που ίσχυαν αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, οι τελικοί χρήστες διατηρούν το δικαίωμα να καταγγέλλουν τη σύμβαση, ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, πέρα από την υποχρέωση καταβολής των τελών λήψης των υπηρεσιών που έλαβαν για την περίοδο που έτρεχε το δικαίωμα άσκησης της καταγγελίας για κάθε σύμβαση ορισμένου χρόνου η οποία τρέπεται, μετά τη λήξη της χρονικής διάρκεια ισχύος της, της σε αορίστου χρόνου, και όταν τυχόν από την ίδια τη σύμβαση ή τη νομοθεσία προβλέπεται αυτόματη παράταση χρονικής ισχύος σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Η διακοπή της υπηρεσίας από τον πάροχο γίνεται το αργότερο, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης. Ειδικά για υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών, η διακοπή της υπηρεσίας επέρχεται, εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της καταγγελίας (εκτός εάν ο συνδρομητής ζητήσει η διακοπή να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο χρόνο).

Το αίτημα καταγγελίας της σύμβασης από τον συνδρομητή υποβάλλεται στα καταστήματα του παρόχου ή με αποστολή επιστολής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος επισυνάπτοντας σε κάθε περίπτωση αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Το τέλος πρόωρης διακοπής συμβολαίου

Το τέλος πρόωρης διακοπής, το οποίο μπορεί να ορίσει ο πάροχος για την καταγγελία μιας σύμβασης ορισμένου χρόνου, πριν την παρέλευση της ορισμένης διάρκειάς της, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά ανά περίπτωση:

  • Εάν η διακοπή γίνει εντός των δύο πρώτων μηνών του συμβολαίου, ο συνδρομητής καταβάλει τα πάγια δύο μηνών, πέραν των παγίων που αντιστοιχούν στο χρόνο παραμονής. Στο ποσό αυτό προστίθεται το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής ή/και τερματικού εξοπλισμού ή/και κατασκευής σύνδεσης στο δίκτυο που αντιστοιχεί στο διάστημα για το οποίο δεν καταβάλλονται πάγια, δηλαδή για τους εναπομείναντες μήνες, μετά τη χρονική στιγμή επέλευσης των αποτελεσμάτων της ως άνω καταγγελίας, μέχρι την κανονική λήξη της σύμβασης μείον δύο μήνες.
  • Εάν η διακοπή γίνει μετά τον 2ο μήνα του συμβολαίου, ο συνδρομητής καταβάλει το 1/4 του αθροίσματος των μηνιαίων παγίων για το μετά τη χρονική στιγμή επέλευσης των αποτελεσμάτων της ως άνω καταγγελίας διάστημα μέχρι την κανονική λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Στο ποσό αυτό προστίθεται το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής ή/και τερματικού εξοπλισμού ή/και κατασκευής σύνδεσης στο δίκτυο που αντιστοιχεί στο διάστημα για το οποίο δεν καταβάλλονται πάγια, δηλαδή για τα 3/4 του εναπομείναντος διαστήματος / μηνών, από τη χρονική στιγμή επέλευσης των αποτελεσμάτων της ως άνω καταγγελίας, μέχρι την κανονική λήξη της σύμβασης. Ως πάγιο λαμβάνεται το καταβαλλόμενο μηνιαίως από τον συνδρομητή κατά την διάρκεια της ορισμένου χρόνου σύμβασης.Επίσης καθορίζεται σαφώς ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή τέλους αποσύνδεσης για την κατάργηση
  • σύνδεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας σύμβασης που είναι ή έχει καταστεί σύμβαση αορίστου χρόνου.
  • Σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφωνίας, ενώ δεν επιτρέπεται και η επιβολή τέλους ανανέωσης για τη σύναψη νέας σύμβασης ορισμένου χρόνου σε υφιστάμενο πελάτη με σύμβαση αορίστου χρόνου.Εάν ο πάροχος διαπιστώσει ότι, η χρέωση του συνδρομητή/ χρήστη, ανεξαρτήτως του οικονομικού προγράμματος που διαθέτει, για τις εκτός προγράμματος χρεώσεις, είναι υψηλότερη από ένα ανώτατο όριο, διακόπτει την παροχή των υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνδρομητής έχει επιλέξει την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ο συνδρομητής/χρήστης επιλέγει το ανώτατο όριο από λίστα τουλάχιστον τριών επιλογών την οποία ορίζει ο πάροχος. Η μικρότερη από τις διαθέσιμες επιλογές δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από τα 100 ευρώ στις περιπτώσεις που ακολουθείται μηνιαίος κύκλος τιμολόγησης ή τα 200 ευρώ στις περιπτώσεις που ακολουθείται διμηνιαίος κύκλος τιμολόγησης. Η διακοπή των υπηρεσιών λαμβάνει χώρα όταν διαπιστώνεται η υπέρβαση του ανώτατου ορίου, η οποία πρέπει να γίνει εντός πέντε ημερών.Η ΕΕΤΤ ξεκαθαρίζει ότι η σχετική δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένου ανώτατου ορίου χρέωσης πρέπει να παρέχεται κατά τρόπο σαφή και με ευκρίνεια στον υποψήφιο συνδρομητή κατά την υποβολή της αίτησης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Επιπλέον οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι:

  • Να παρέχουν ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσίας στον συνδρομητή σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης διακοπής υπηρεσιών λόγω οφειλών, όπως λήψη εισερχόμενων κλήσεων, πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων που δεν συνεπάγονται χρέωση για τον συνδρομητή, πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ταχύτητα τουλάχιστον 256 Κbps ή πρόσβαση κατ’ ελάχιστον στις ιστοσελίδες gov.gr, της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
  • Να προειδοποιούν τον συνδρομητή για την επικείμενη λήξη της σύμβασής του το αργότερο δύο μήνες πριν την λήξη αυτής, ενώ τον συνδρομητή καρτοκινητής, 15 ημέρες πριν την λήξη της προπληρωμένης αξίας υπηρεσιών.
  • Να μην προβαίνουν σε αύξηση του παγίου σε σύμβαση ορισμένου χρόνου, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση τεχνολογικών αλλαγών στο δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση, ο συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση λόγω της συγκεκριμένης αύξησης. Αντίθετα, ο συνδρομητής δεν έχει δικαίωμα καταγγελίας, αν οι προτεινόμενες αλλαγές στην σύμβασή του δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε αυτόν.
  • Να παρέχουν συμβουλές στον συνδρομητή για καλύτερα τρέχοντα τιμολόγια, σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που λαμβάνει, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την λήξη της σύμβασής του.
  • Να ενημερώνουν τον συνδρομητή υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, όταν υπάρχει υπέρβαση της κατανάλωσης του προγράμματός του (στο 80% και στο 100% της κατανάλωσης).
  • Να αναφέρουν στην σύνοψη της σύμβασης πληροφορίες σχετικά με τα κύρια προϊόντα και τις υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες με αναπηρία (π.χ. ταχύτητες της υπηρεσίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο).

Η ΕΕΤΤ επισημαίνει ότι ο νέος Κανονισμός θέτει νέους όρους και υποχρεώσεις στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου. Ο νέος Κανονισμός Γενικών Αδειών ενισχύει σημαντικά την προστασία των καταναλωτών και διαμορφώνει ένα πιο λειτουργικό πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες θεσμικές και τεχνολογικές απαιτήσεις.

Πηγή: ethnos.gr

Εμφάνιση περισσότερων

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button