ΚΙΝΕΤΑ

«Φωνάζουν» στην Κινέτα για να προλάβουν τα… χειρότερα! Ακούει κανείς;

Διαμαρτυρία των κατοίκων για την τσιμεντοποίηση Κ.Χ. στο πλαίσιο διαμόρφωσης στην Κινέτα και αίτηση χορήγησης μελετών

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τις Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Μεγαρέων, την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη, απέστειλαν κάτοικοι της Κινέτας.

Στην επιστολή τους, επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους, ανησυχούν και διαμαρτύρονται για την τσιμεντοποίηση κοινοχρήστων χώρων στην οδό Γαλήνης από το ύψος της ΠΕΟΑΚ (56ο χλμ) μέχρι και το παραλιακό μέτωπο, στο πλαίσιο του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25/11/19 στην τοπική κοινότητα Κινέτας» που εκτελεί ο Δήμος Μεγαρέων.  

Οι αιτούντες, ανησυχούν έντονα  κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, διαμηνύοντας  ότι  τσιμεντοστρώσεις  σε συνδυασμό με την έλλειψη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, αυξάνουν τον κίνδυνο των πλημμυρικών φαινομένων, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. 

Αναλυτικά η επιστολή διαμαρτυρίας 

«Με την παρούσα επιθυμούμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων εξ’ ολοκλήρου με τσιμέντο επί της οδού Γαλήνης από το ύψος της ΠΕΟΑΚ (56ο χλμ) και μέχρι το παραλιακό μέτωπο, στο πλαίσιο του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25/11/19 στην τοπική κοινότητα Κινέτας» που εκτελεί ο Δήμος Μεγαρέων στο πλαίσιο σχετικής προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής η οποία χρηματοδοτεί το έργο με €3,5 εκ..

Έχοντας ζήσει τόσο την δεινή εμπειρία της πυρκαγιάς του Ιουλίου 2018 και των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων τον Νοέμβριο του 2019 κατά τη διάρκεια των οποίων κινδύνεψαν οι ζωές μας λόγω της υπερχείλισης ρεμάτων σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων, αναμέναμε ότι το ανωτέρω έργο θα βοηθούσε να αποφευχθούν πρόμοια φαινόμενα στο μέλλον. Ωστόσο βλέποντας τα έργα στην περιοχή μας στο 56ο χλμ επί της οδού Γαλήνης και στο παραλιακό μέτωπο διαπιστώνουμε ότι εκτελούνται εκτεταμένες τσιμεντοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων (Κ.Χ) και πεζοδρόμων (συχνά με υψομετρικές διαφορές) χωρίς να έχει προβλεφθεί η διευθέτηση των ομβρίων υδάτων και αναρωτούμεθα πώς συνδυάζονται οι εργασίες αυτές με το σκοπό του έργου;

Τι βλάβες είχαν υποστεί οι χωμάτινοι κοινόχρηστοι χώροι στην πλειοψηφία τους, οι οποίοι απορρόφησαν τον όγκο των βροχοπτώσεων, που χρήζουν αποκατάστασης;

Άραγε έχει προβλεφθεί στο εν λόγω έργο μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων στην Κοινότητα Κινέτας η θα κινδυνέψουμε ξανά από πλημμυρικά φαινόμενα;

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων αριθ. 60/17.3.2020 (ΑΔΑ: 61Ζ3ΩΚΠ-ΑΑΑ) περί έγκρισης της υπ’ αριθ.  10/2020 μελέτης έργου (ανασύνταξη της αριθ. 7/2020 ΑΔΑ: Ω6ΩΞΩΚΠ-ΗΞΟ) προκειμένου να υπογραφεί σχετική προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής, με τίτλο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25 Νοεμβρίου 2019 στην τοπική Κοινότητα Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων και σκοπιμότητας αυτού», ύψους € 3.550.000,00 (με ΦΠΑ), οι εργασίες που περιλαμβάνονταν, αφορούσαν:

1) Εργασίες συντήρησης οδών 2) Εργασίες ανακατασκευής οδών και  3) Εργασίες ασφαλτόστρωσης σε δρόμους όπου προϋπήρχε beton.

Σημειωτέο ότι στην εν λόγω συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων, δεν προσκλήθηκε η Πρόεδρος της Κοινότητας Κινέτας όπως προβλέπει το αρθ. 77,παρ. 8, Ν.4555/2018.

Εν συνεχεία στις 16.10.2020, η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής έλαβε απόφαση έγκρισης της μελέτης για την κατασκευή του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25/11/19 στην τοπική κοινότητα Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων (ΑΔΑ: ΩΒ8Ν7Λ7-30Ε, αριθ. πρωτ. 793071)», προϋπολογισμού €18.950.000,00 (με ΦΠΑ). Η δε σχετική μελέτη για την αποκατάσταση των βλαβών στα ρέματα και στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, περιλάμβανε τις εξής εργασίες:

 1. αποκατάστασης των βλαβών της ΠΕΟΑΚ και λοιπού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η οδική γέφυρα στο ρέμα της Πίκας
 2. καθαρισμού και απομάκρυνσης από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων του μεγάλου όγκου των από ανάντη φερτών υλικών, απορριμμάτων, μπαζών, κλπ, ή και της τυχόν αυτοφυούς βλάστησης, προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η ροή των ομβρίων
 3. αντιστήριξης των πρανών και επισκευή / συντήρηση των τεχνικών, όπου αυτό απαιτείται
 4. καθαρισμού και απομάκρυνσης από το οδικό δίκτυο του οικισμού του συσσωρευμένων φερτών υλικών, απορριμμάτων, μπαζών κλπ,
 5. καθαρισμού των φραγμένων φρεατίων, αγωγών, οχετών
 6. Αποκατάστασης, συντήρησης, ανακατασκευής οδών του οικισμού Κινέττα αρμοδιότητας του Δήμου

Σκοπός των ανωτέρω εργασιών αποκατάστασης, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, ήταν να διασφαλιστεί η ανασυγκρότηση του οικισμού και η ανάσχεσή του από την κοινωνική και περιβαλλοντική βλάβη που έχει υποστεί.

Την 01.08.2023, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων συνεδρίασε με θέμα την έγκριση τροποποιήσεων (διορθώσεων – συμπληρώσεων) της μελέτης οι οποίες προέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25/11/2019 στην τοπική κοινότητα Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων» και έλαβε την αριθ. 156/01.08.2023 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΚΦ9ΩΚΠ-Δ5Τ).

Οι δε εργασίες που περιλαμβάνονταν, στην ανωτέρω απόφαση διέφεραν σημαντικά από τα προβλεπόμενα στις προγενέστερες μελέτες και αφορούσαν συνοπτικά κατασκευή πεζοδρομίων, ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων με κυβόλιθους. Ειδικότερα για την οδό Γαλήνης στην οποία κατοικούμε αναφέρονται τα εξής:

«12. Να τοποθετηθούν 10 φωτιστικά σώματα και ένα Pillar στους κοινόχρηστους χώρους 58Α, 71Α, όπου υπάρχουν υποδοχές.

ΟΔΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ (ανατολικά των ΟΤ 56 και ΟΤ 60)

 1. Να κατασκευαστούν πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού Γαλήνης, πλάτους ενός (1) μέτρου και σε μήκος από την ΠΕΟΑΚ έως το τέρμα του ΟΤ 54Α.
 2. Το πεζοδρόμιο της οδού Γαλήνης να είναι στην Ανατολική πλευρά της οδού με πλάτος δύο (2,00) μέτρα.
 3. Σε αντικατάσταση του ΚΧ 79 (πλακόστρωση 2.371,34 m2), τον οποίο θα κατασκευάσει ο Δήμος να υλοποιηθεί η διαμόρφωση κατάλληλα των ΚΧ 59 (πλατεία) και ΚΧ 55.»

Σύμφωνα δε με το αριθ. 765422/21.6.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Διευκρινίσεις επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων κατά την υλοποίηση του έργου» προκύπτει ότι η διαμόρφωση των Κ.Χ επί της οδού Γαλήνης όπως πχ του Κ.Χ 59 και Κ.Χ 55 θα γίνει με κυβόλιθους, χωρίς ωστόσο να γίνεται οιαδήποτε αναφορά για αγωγούς ομβρίων υδάτων ούτε επί της οδού Γαλήνης ούτε στους εν λόγω ΚΧ ενώ είναι γνωστό σε όλους μας και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγάρων, ότι η εν λόγω οδός συγκεντρώνει μεγάλο όγκο ομβρίων υδάτων με κατεύθυνση προς την παραλία και δημιουργούνται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο δε συνδυασμός της διαμόρφωσης και όχι αποκατάστασης των εν λόγω ΚΧ με κυβόλιθους αφού προηγηθεί τσιμεντόστρωση αυτών (σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζεται) εξαλείφει την υδάτινη διαπερατότητα του έργου και σε συνδυασμό με την έλλειψη αγωγών απορροής των ομβρίων θα αυξήσει τις δυσμενείς συνέπειες των έντονων βροχοπτώσεων, οι οποίες πρώτα απορροφούνταν σε μεγάλο μέρος από το χώμα που υπήρχε σε αυτούς, καθώς μεγάλος όγκος νερού θα ρέει πλέον προς το δρόμο και τις παρακείμενες κατοικίες μας λόγω υψομετρικής διαφοράς.

Σας κρούουμε λοιπόν τον κώδωνα του κινδύνου ότι οι τσιμεντοστρώσεις των ανωτέρω ΚΧ σε συνδυασμό με την έλλειψη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων αυξάνουν τον κίνδυνο των πλημμυρικών φαινομένων, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες και δεν συνάδουν με τον σκοπό των εργασιών αποκατάστασης στην εγκεκριμένη από την Περιφέρεια Αττικής μελέτη.

Επισυνάπτεται και σχετικό φωτογραφικό υλικό από τον Κ.Χ 55 στον οποίο φαίνεται η ολοσχερής τσιμεντόστρωση από την οποία διασώθηκαν με προσπάθειές των κατοίκων 2 δενδράκια και μια ελιά.

Ακόμα είναι εμφανής οι υψομετρικές διαφορές ανάμεσα στο δρόμο, τον ΚΧ και τον όμορο πεζόδρομο. Σας καλούμε δε να αναθεωρήσετε την τσιμεντόστρωση με περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές, αλλιώς αντί για περιβαλλοντική αποκατάσταση θα προκύψει περιβαλλοντική ζημία.


Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ΑΜΕΣΑ μας ενημερώσετε:

 1. γιατί υπάρχει απόκλιση μεταξύ των προβλεπόμενων εργασιών στη μελέτη της Περιφέρειας και της μελέτης που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγάρων και στην απόφαση 156/2023 του Δήμου Μεγαρέων;
 2. Ειδικότερα γιατί χρησιμοποιούνται οι πιστώσεις για τη διαμόρφωση Κ.Χ αντί για την αποκατάσταση, συντήρηση, ανακατασκευή οδών του οικισμού και τον καθαρισμό ή την εγκατάσταση αγωγών ομβρίων? Τηρείται η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης;
 3. Με ποια πολεοδομικά κριτήρια αποφασίστηκε αντί να διαμορφωθεί ο ΚΧ 79 (πλακόστρωση 2.371,34 m2), να διαμορφωθούν στη θέση αυτού οι ΚΧ 59 (πλατεία) και ΚΧ 55;

Αν τσιμεντοστρωθεί και ο ΚΧ 59 επιφάνειας περίπου 2 στρεμμάτων πως θα αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος σε επόμενη έντονη βροχόπτωση μεγάλος όγκος νερού να κυλήσει από αυτόν και να πλημμυρίσει την οδό Γαλήνης και όλες τις κατοικίες με πρόσωπο σε αυτή;

Με ποια απόφαση χαρακτηρίστηκε ο ΚΧ 59 πλατεία;

Τηρήθηκαν τα υψομετρικά στον ΚΧ55 που συνορεύει με την οδό Γαλήνης;

Γιατί στην ανατολική πλευρά της οδού το πεζοδρόμιο έχει πλάτος 2 μέτρα;

θα τοποθετήσετε αγωγούς ομβρίων σε όλο το μήκος αυτής μέχρι και το παραλιακό μέτωπο;

 1. Μας γνωρίσετε ποιος είναι υπεύθυνος για τυχόν κακοτεχνίες και φέρει την ευθύνη αποζημίωσης μας σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων;
 2. Μας αποσταλούν αντίγραφα της:
 3. αρχιτεκτονικής μελέτης διαμόρφωσης του ΚΧ59 και ΚΧ55,
 4. της μελέτης απορροής των όμβριων υδάτων και σημεία τοποθέτησης αγωγών
 • της υψομετρικής μελέτης του σχεδίου και αν αυτά εφαρμόζονται στις εν λόγω κατασκευές και στην οδό Γαλήνης
 1. της τεχνικής μελέτης του έργου που εκτελέστηκε από την Περιφέρεια Αττικής και της αντίστοιχης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγάρων και συναφούς τεκμηρίωσης για την συσχέτιση μεταξύ των δύο, για κάθε νόμιμη χρήση».

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος μας,

 Οι αιτούντες,

πηγή: aixminews.gr

Εμφάνιση περισσότερων

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button